• 1
  • حداکثر مدت زمان تحت پوشش خدمات گارانتی 12 مــاه از تاریخ تولید محصول می باشد، که تاریخ اتمام آن بر روی بدنه لامپ ذکر گردیده است.
  •  این ضمانت در شرایط زیر قابل اجرا نمی باشد :

    1.  در صورت وجود عیوب فیزیکی بر روی محصول (مانند شکستگی، له شدگی و ...)

    2.  در صورت باز شدن قسمت بالاست، دستکاری و یا تعمیر لامپ